Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อำเภอแสวงหาจัดโครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประจำปี 2567

Share

วันที่ 4เมษายน 67 นายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหาเป็นประธานเปิดโครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประจำปี.2567 โดยทางเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง โดยมีนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทองกล่าวรายงาน ในการจัดโครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประจำปีพ.ศ.2567 ในครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรไป-มา บนถนนในเขตเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน และติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ไป-มา มีความปลอดภัย ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายรัฐบาล 2) เพื่อให้เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีถนนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 3) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก มีวินัย ด้านการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น 4) เพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

   ด้านนายนรินทร์ อร่ามโชติ นายอำเภอแสวงหา กล่าวว่า “โครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ ประจำปี พ.ศ.2567” เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองประจำปีในวันนี้โครงการถนนสีขาวชาวอ่างทองปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ ประจำปี พ.ศ.2567นับเป็นโครงการที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุจากจราจรทางบกก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ เป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมาจากสภาพของถนนและภูมิทัศน์โดยรอบเป็นจุดสำคัญที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ผมเล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไป-มา บริเวณนี้จะได้รับความสะดวกและมีการขับขี่ได้อย่างปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *