Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อ่างทองจัดแถลงข่าว งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2565ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ครั้งที่ 9

Share

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17 .00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวการจัดงาน“เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง” ประจำปี 2565  ณ. บริเวณโซนนิทรรศการด้านการเกษตรหน้าองค์พระนอน วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอโพธิ์ทอง นางณัฐธัญ กาหลง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นางวันทณีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง นายธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง นางวีรวรรณ ดัดเพชร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆร่วมพิธี ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในครั้งนี้

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า งานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ในครั้งนี้ ได้กำหนดให้จัดงานรวม 10 วัน โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 การจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 9 โดยได้อนุมัติเป็นโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด อีกทั้งเป็นกิจกรรมงานเกษตรและของดีในจังหวัดมารวมอยู่ภายในงานนี้ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างวัดขุนอินทประมูล (พุทธมณฑล) กับจังหวัดอ่างทองโดยร่วมกันจัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อปี 2563 และปี 2564 ได้”งด”การจัดงานฯ เนื่องจากขณะนั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจังหวัดได้จัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 9 ขึ้นมา

ทางด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง เน้นมาตรการ COVID Free Setting ดังนี้ ให้ผู้จัดงาน วางแผนพื้นที่การจัดงาน ให้มีระยะห่างระหว่างร้าน และมีพื้นที่เข้าชมภายในร้านอย่างเพียงพอให้ประชาชนเข้าร้านได้อย่างไม่แออัด จัดให้มีเส้นทางเข้างานทางเดียว เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับการคัดกรองก่อนเข้างาน จัดเจ้าหน้าที่ คัดกรองผู้ร่วมงานโดย วัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หากได้วัคซีนไม่ครบหรือไม่สามารถแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนได้ (เอกสารรับรองการฉีดหรือ หมอพร้อม Line OA & Application) ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ ในส่วนของผู้เข้าร่วมงานได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ให้เจ้าหน้าที่ติดสติ๊กเกอร์หรือปั้มตรายางผู้ผ่านการคัดกรอง จึงเข้าร่วมงานได้ จัดให้มีอ่างล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่หรือจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ อย่างน้อย 10 จุด ในส่วนของผู้ประกอบการ ที่มาค้าขาย มีร้านหรือบูท ต่างๆต้องได้รับการตรวจ ATK 2 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 -12.00  น. กำหนดให้ ผู้ขายและผู้ช่วยขายทุกคนในร้าน จะต้องมาลงทะเบียนพร้อมแสดงใบแสดงผลการฉีดวัคซีนทุกคน และไม่อนุญาตให้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ 2  เข็ม เป็นผู้ขาย มีการบันทึกทะเบียนประวัติผู้ประกอบการ ทำบัตรแสดงรูปภาพ ผู้ขาย ชื่อร้าน และเครื่องหมายแสดงผลการได้รับวัคซีน และต้องแสดงให้กับผู้ซื้อได้เห็นชัดเจน ร้านค้าทุกร้านต้องมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ วางไว้บริการผู้มาซื้อสินค้า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ขายสินค้าและผู้ช่วยต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมงาน ส่วนผู้ที่จะมาร่วมงาน ทุกคนต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5  องศาเซลเซียส ต้องแสดงประวัติการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม (เอกสารรับรองการฉีดหรือหมอพร้อม Line OA & Application) ณ จุดคัดกรอง กรณีฉีดวัคซีนไม่ครบ ห้ามเข้างาน ผู้ร่วมงานทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่  ในบริเวณงาน (หมายเหตุ)ในบริเวณงานงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *