Type to search

การเมือง

อ่างทองรั้งท้ายเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบล นายสุวิน ทองมั่น นำ 385 คะแนน

Share

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทอง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ของเทศบาลตำบลโคกพุทรา  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง (กรณีนายกฯพ้นจากตำแหน่ง)  เป็นแห่งเดียวของจังหวัดอ่างทองที่เทศบาลตำบลแห่งนี้ยังไม่มีนายกเทศมนตรีและทีมงานผู้บริหาร  โดยมีผู้สมัครลงแข่งขัน 2 ท่านดังนี้ (1 ) นายสุวิน ทองมั่น หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1 (2)  และนางเพ็ญณัก์สิริ ทองขจร หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2

ในช่วงเช้าของวันนี้  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์ ได้สังเกตการณ์ ณ หน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 3 หน่วยเลือกตั้งคือหน่วยที่ 1 -3 ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่ไม่ห่างจากกันนัก อยู่ในพื้นที่ของตำบลโคกพุทรา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 เรียงตามลำดับ โดยมีประชาชนทยอยกันมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้พอสมควรโดยเฉพาะหน่วยที่ 1 ซึ่งอยู่บริเวณภายในอาคารโรงเรียนโคกพุทรา แต่ที่สำคัญและน่าสนใจซึ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่แปลกที่สุด คือ ผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือผู้ที่มาลงคะแนนทุกท่านในครั้งนี้ ต้องสวมถุงมือยาง เพื่อในการเข้าคูหาเพื่อกากบาทลงคะแนนเสียง เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด  รวมถึงมีจุดคัดกรองพิเศษ สำหรับคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาใช้สิทธ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุข ร่วมอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานใบรับรองแพทย์ เพื่อรับรองตัวตนว่าปราศจากการติดเชื้อ ซึ่งมีการจัดคูหาการเลือกตั้งแยกไว้เป็นสัดส่วน ไม่รวมกับบุคลทั่วไป และการจัดเก้าอี้โดยให้มีระยะห่างสำหรับรองรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้จำนวนมาก มีการเว้นระยะทางทางสังคม ถูกต้องตามมาตรการป้องกันโรคเป็นอย่างดี

หน่วยเลือกตั้งทั้งหมด รวม 7 หน่วยและมีผู้ใช้สิทธ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้รวม 2,161 คน

หน่วยที่ 1 มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 633 คน   หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 425 คน

หน่วยที่ 3 มีผู้ใช้สิทธ์รวม 313 คน  หน่วยเลือกตั้งที่ 4 มีผู้มาใช้สิทธิ์รวมรวม 115 คน  หน่วยที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 164 คน  หน่วยที่ 6 มีผู้ใช้สิทธิ์รวม 242 คน และหน่วยที่ 7 มีผู้ที่มีสิทธิ์รวม 234 คน

ผลคะแนนรวมทั้ง 7 หน่วย ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสุวิน ทองมั่น   ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 968 คะแนน และผู้สมัครหมายเลข 2 นางเพ็ญณัก์สิริ ทองขจร ได้คะแนนรวม 583 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จำนวน  2,161 และมาแสดงตนขอใช้สิทธิ์รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 1,602 จำนวนบัตรดี 1,551 บัตรเสีย จำนวน 45 และไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใด 6 ในการเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ คิดเป็น 74.13 % สรุปผลการเลือกตั้งครั้งนี้ หมายเลข 1 นายสุวิน ทองมั่น  มีคะแนนนำ หมายเลข 2 นางเพ็ญณัก์สิริ จำนวน 385 คะแนน จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *