Type to search

การเมือง

อ่างทองแนะนำที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการให้ข้าราชการรับทราบตามนโยบายแห่งรัฐ

Share

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และได้เรียนเชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการทั้ง 4 ท่าน ได้แนะนำตัวให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในจังหวัดได้รับทราบตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี    ถึงแนวทางในการปฏิบัติของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ  เพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันตามนโยบายแห่งรัฐ                                                                                                      

 1 นายวิชาญ ผิวบาง ในฐานะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านสังคม)

2 นายสุชิน เจริญจิตร์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านสิ่งแวดล้อม)

 3 นายธนู มีแสงเงิน ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านเศรษฐกิจ )

 4 นายเสกสรร อรรถยานันทน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดอ่างทอง (ด้านวิชาการ )

 ณ.ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562