Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

อ่างทอง จัดงบกว่า 7 ล้านบาท จัดกิจกรรมในรอบปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

Share

กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณดังต่อไปนี้

 (1 ) งานรำลึกวีรชนคนถูกลืมขุนรองปลัดชู งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน ยกเลิกแล้ว หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอวิเศษชัยชาญ และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(2 ) งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน 18 -19 มกราคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอป่าโมก และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(3 )งานเกษตรปลอดภัยของดีเมืองอ่างทอง งบประมาณ 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน 28 มกราคม พ.ศ. 2565ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สถานที่จัดงานคือ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง หน่วยงานที่ดำเนินการคือ สนง.เกษตรและสหกรณ์ฯ และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(4 ) งานสดุดีคนดีศรีแผ่นดินถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ วัดนรสิงห์ อำเภอป่าโมก หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอป่าโมกและ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(5 ) งานมหกรรมของดีเมืองอ่างทอง งานมหกรรมกินปลาใหญ่ กินไข่นกกระทา กินผักปลอดสารพิษ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  18 -19 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ ริมเขื่อนแม่น้ำน้อยตลาดศาลเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญ หน่วยงานที่ดำเนินการคือ ที่ทำการปกครองฯ และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(6 ) งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  11 -13 มีนาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณที่ว่าการอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอแสวงหาและ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(7 ) งานรำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  25 -27  มีนาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดวิเศษไชยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอวิเศษชัยชาญและ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(8 ) งานมหกรรมลิเกและศิลปวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  16 -20   เมษายน พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดไชยภูมิ อำเภอไชโย หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอไชโย และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(9 ) งานเทศกาลไหว้พระนอนวัดขุนอินทประมูล วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา  งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  15 พ.ค. และ 13 ก.ค.  พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอโพธิ์ทอง และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

( 10 ) งานรำลึกสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  21 – 24   มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอไชโย และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(11 ) งานเทศกาลกินผัดไทย ไหว้พระสมเด็จเกษไชโย งบประมาณ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน  21 – 24   มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอไชโย และ สนง.การท่องเที่ยวฯ

(12 ) จัดงานรำลึกประเสด็จประพาสต้นล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน 5 – 7   สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานที่ดำเนินการคือ ที่ทำการปกครองฯ  สนง.การท่องเที่ยวฯ

(13 ) งานรำลึกรัชกาลที่ 9 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน 5 – 7   สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง หน่วยงานที่ดำเนินการคือ ที่ทำการปกครองฯ  สนง.การท่องเที่ยวฯ

(14 ) งานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  กำหนดการจัดงาน 22  – 26   สิงหาคม พ.ศ. 2565 สถานที่จัดงานคือ บริเวณหมู่บ้านปากน้ำ หน่วยงานที่ดำเนินการคือ อำเภอป่าโมก  สนง.การท่องเที่ยวฯ รวมกิจกรรมและงบประมาณที่ตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 7,690,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *