Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง…จัดงานรำลึกวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

Share

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง โดยนางสาวแสงมณี มีน้อย ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอ่างทอง นายศราวุธ เผ่าพยัฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช ร่วมจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจาย อำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์/บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *