Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

อ่างทอง ถนนที่สั้นที่สุด และดำเนินการก่อสร้างช้า สุดสุด

Share

ผ่านร้อน ผ่านหนาวเกือบ 90 วันแล้ว ดูชั่งใช้เวลานานที่สุดเท่าที่เคยพบเห็นมา ไม่ทราบว่าบริษัทอะไร หรือผู้รับเหมาที่ไหนกัน การก่อสร้างถนนกว้าง 4.0 เมตร ยาวเพียง 190 เมตรค่าก่อสร้าง 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)  โดยสัญญาระบุ เป็นถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากปากทางถนน 3064 ถึงทางหลวงชนบท 4002 หมู่ที่ 3 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 66 ถึง วันที่ 18 ต.ค. 66 ระยะเวลา 90 วัน จนป่านฉะนี้ยังเห็นแค่ลูกรังหินคลุกฝุ่นตลบอบอวน หลังจากแฉะเละเทะช่วงฝนตกสร้างความลำบากและเสียงก่นด่าของชาวบ้านมาแล้วช่วงหนึ่ง  ชาวบ้านฝากสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบถนนเส้นนี้ ว่าเพราะเหตุใดจึงล่าช้าขนาดนี้ หรือถือคำพังเพยที่ว่า ช้าช้าได้พร้าเล่มงาม หรือจะได้เสียง ! ไปนานๆ 555

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *