Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง มอบโล่ ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

Share

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการมอบโล่เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัด

บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้แก่

นางนงเยาว์ อ่ำตระกูล อายุ 69 ปี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง  ที่อยู่เลขที่ 35 หมู่ที่ 10 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่

นายสำรวย ฉิมฉวี อายุ 72 ปี ตำแหน่ง ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ 7 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *