Type to search

ข่าวทั่วทิศ

อ่างทอง ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดี

Share

พิธีเปิดโครงการ ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาอ่างทอง “ชิม ชม ช้อป OTOP เจ้าพระยา”  ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง นายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์อัจฉริยะ (Reskill – UpSkill – Newskill ) กิจกรรมย่อยที่ 3 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนา ภายใต้ชื่องาน ” ชิม ชม ช้อป OTOP เจ้าพระยา”  โดยมี นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนพัฒนาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด

สำหรับการจัดงาน” ชิม ชม ช้อป OTOP เจ้าพระยา” ดำเนินการระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2566 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาอ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้มีช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 ราย จังหวัดชัยนาท จำนวน 2 ราย จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ราย จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 ราย จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 ราย รวมจำนวน 10 ราย และจังหวัดอ่างทอง จำนวน 40 ราย กิจกรรมหลักประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 50 ร้านค้า การจัดนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มจังหวัด และจังหวัดอ่างทอง กิจกรรมส่งเสริมการขาย

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มุ่งหวังให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ได้ในทุกระดับ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *