Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทอง รับมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและประชาชนกลุ่มเปราะบาง

Share

 วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ  ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับและรับมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา เพื่อส่งต่อให้ชาวบ้านที่ขาดแคลน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จากคุณวิรัช – คุณพรพิศ อาชวกุลเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรหมสิน พี.เอส.ซี. จำกัด และคุณสมาน – คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัดและคณะผู้บริหาร โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเรวัต ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุพล งามบุศยโกยม และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี เดินทางมาร่วมมอบถังน้ำขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 100 ใบ สิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมกล่องพลาสติก จำนวน 150 ชุด และ เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด ภายใต้แนวความคิดที่ว่า “สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ” พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทัศนัย  สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี

      ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้กล่าวขอบคุณอดีตผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรหมสิน พี.เอส.ซี. จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด ที่มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ซึ่งยังมีประชาชนขาดแคลนภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ และกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภคบริโภค และเก้าอี้ สุขา ในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน และถือว่าเป็นการสร้างความสุข ความมั่นคง ด้านน้ำ เครื่องอุปโภคบริโภค และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

       จากนั้น ได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกถังน้ำของทั้ง 7 อำเภอ เคลื่อนผ่านไปยังจุดที่ตั้งถังน้ำ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคได้มีน้ำสำรองไว้ใช้อย่างทั่วถึงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

Cr.ขอบคุณภาพข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *