Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

อ่างทอง องการบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์  ร่วมรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพธงชาติ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

Share

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ นำโดย นางพวงรัตน์ เข็มทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในองค์กร พบปะแลกเปลี่ยน แจ้งข้อราชการ ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานเป็นประจำในช่วงเวลา08.00 น.ของวันจันทร์ทุกๆสัปดาห์

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *