Type to search

อาชญากรรม

อ่างทอง เปิดปฏิบัติการ (Kick off) ด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

Share

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิด ปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการตำรวจ และฝ่ายปกครอง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญด้านการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บ่อนการพนัน ตรวจตราการครอบครองและพกพาอาวุธปืน สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการ และอาชญากรรมต่างๆ ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด,การค้ามนุษย์,การครอบครองและพกพาอาวุธปีน,การพนัน,การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และสถานบริการและสถานบันเทิง โดยกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง ได้มอบหมายให้จังหวัดและอำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ

จังหวัดอ่างทอง ได้บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ตำรวจ ทหาร ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง เจ้าพนักงานปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปฏิบัติการในครั้งนี้ กระทำขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการจัด

ระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยแต่ละหน่วยงานจะได้นำนโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อไป

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *