Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2567

Share

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเอกราช หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านพางแพ ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 บ้านบางแพ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 ผกก.สภ.ป่าโมก กอ.รมน. จังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอป่าโมก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 1 ได้มอบหมายให้ สภ.ป่าโมก ดำเนินงาน โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สภ.ป่าโมก ได้พิจารณาคัดเลือก บ้านบางแพ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการฯ เนื่องด้วยหมู่บ้านบางแพ ยังมีปัญหายาเสพติดระบาดในพื้นที่ และมีผู้ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาในหมู่บ้าน ที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยเร่งด่วน

การปฏิบัติงาน โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน ในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยชุดปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน จะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ ในหมู่บ้านบางแพ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 สิงหาคม 2567 โดยเน้นความสำคัญในการป้องกัน แก้ไข บำบัดรักษา และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด เริ่มดำเนินการตั้งแต่กระบวนการค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู และลดอันตรายจากยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือทางสังคม ใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุขต่อไป

ภาพข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์/บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *