Type to search

ศาสนา

เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการธรรมยาตราเพื่อเทิดพระเกียรติ

Share

ร่วมใจพัฒนาสังคม สงเคราะห์วัด และประชาชนอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เพื่อปรึกษาหารือ

ในการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยหลัก 5ส ตลอดจนการประสานการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) และการดำเนินงานของพระธรรมทูตจะได้ปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์งานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการเผยแผ่ สาธารณสงเคราะห์ เป็นต้นและการปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคมในนโยบายต่างๆ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดทำโครงการธรรมยาตราเพื่อเทิดพระเกียรติ ร่วมใจพัฒนาสังคม สงเคราะห์วัด และประชาชนอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยในโครงการมีกิจกรรมที่จะดำเนินการ ได้แก่

1. เดินธรรมยาตราตามเส้นทางที่กำหนด จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 9 วัด รวมทั้งสิ้น 27 วัด ทั้ง 6 อำเภอ

2. ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 กับวัดที่ไปพักพำนัก

3. พระธรรมทูตในเขตปกครองนั้นๆ แสดงพระธรรมเทศนาและสนทนาธรรม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสังฆประชานุเคราะห์ กับวัดที่ไปพักพำนัก

4. พุทธศาสนิกชน ร่วมดำเนินกิจกรรม อปต. ทั้ง 8 ด้าน กับวัดที่ไปพักพำนัก

5. ส่วนราชการ ประชาชน และวัด ร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส กับวัดที่ไปพักพำนัก ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวม 10 วัน

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 -30 เมษายน 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวม 10 วัน

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2567 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวม 10 วัน

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์ สิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *