Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

เชื่อมความสามัคคี

Share

นายชูชาติ อินทร์ใย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดโครงการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการเด็กประถมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) โดยได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวม แห่งดังนี้ เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย  อบต.บางจัก อบต.ตลาดใหม่ อบต.หลักแก้ว และอบต.คลองขนาก (เจ้าภาพ ) จัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการต่างๆ เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออก เรียนรู้ ในระดับหนึ่งอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ท้องถิ่น ท้องที่ ที่ทำกิจกรรมร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจากนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมของวัดนางชำ ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

 

Next Up