Type to search

ข่าวทั่วทิศ

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Share

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒