Type to search

ข่าวท้องถิ่น ไม่มีหมวดหมู่

แขวงทางหลวงสั่งรื้อป้ายวัดดัง ปปช.อ่างทองร่วมสังเกตการณ์

Share

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายณัฐพร เนียมกลิ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง มอบหมายให้ นายเอนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายธีระพล จิตระวัง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง (ฝ่ายวิศวกรรม) พร้อมทีมงาน หมวดทางหลวงอ่างทอง หมวดทางหลวงป่าโมก งานไฟฟ้า

ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฯ ที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่อยู่ในความดูแลของแขวงทางหลวงอ่างทองทางหลวงหมายเลข 32 ตอน อ่างทอง – ไชโย ระหว่าง กม.50+000 – กม.66+800

เมื่อเวลา 9.30 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทองพร้อมด้วยเครื่องจักรกล รถยก รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกพร้อมเครื่องมือเข้าทำการรื้อถอนป้ายขนาดใหญ่ประมาณราคานับแสนบาทกว้าง 8 เมตรยาว 15 เมตรเสาร์ปูน 6 ต้นและค่ำยันด้วยเหล็กซึ่งเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ของวัดสระเกศ อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งอยู่ในไหล่ทางเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 32 (สายเอเชีย) ทางขาขึ้นจากกรุงเทพฯ – สายเหนือซึ่งเป็นป้ายที่มิได้ขออนุญาตต่อแขวงทางหลวงอ่างทองแต่อย่างใด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *