Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน

Share

เทศบาลตำบลป่าโมก จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก โดยมีอสม. และผู้แทนครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมก จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ มีความเข้าใจเรื่องโรคขาดสารไอโอดีน และสามารถนำไปดูแลครอบครัว ประชาชนในชุมชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป โดยมีท่านรองกล้าณรงค์ เชื้อบุญมี เป็นประธานในพิธี และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง