Type to search

ข่าวทั่วทิศ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อต่อยอดงานวิจัยการผลิตสีผง เพื่อความคงทนต่อผลิตภัณฑ์ด้วยการสีธรรมชาติ

Share

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ บุญศรี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต1 เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อต่อยอดงานวิจัยการผลิตสีผง เพื่อความคงทนต่อผลิตภัณฑ์ด้วยการสีธรรมชาติ และการนำไปใช้ในการตกแต่งสินค้าผลิตภัณฑ์ศูนย์ตุ๊กตาชาววังด้วยเทคนิคการระบายสี โดยมีท่าน ร.ศ.ด.ร สุพรรณี ฉายะบุตร รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากร ในการนี้ มีนายวิทยา คมคาย นายก อบต บางเสด็จ นายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังพร้อมคณะกรรมการศูํนย์ฯ ทีมงานไปรษณีย์เขต 1 อาจารย์กุลณิช ณิชรนันท์ ผู้แทนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และผู้แทนครูโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) เข้าร่วมการอบรมพร้อมเจ้าหน้าที่ศูํนย์ตุ๊กตาชาววัง ณ ศาลาไม้เรือนทอง ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง วัดท่าสุทธาวาส หมู่ที่ 2 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง