Type to search

ข่าวท้องถิ่น

โครงการ ส.อบจ.อ่างทอง สัญจร ครั้งที่ 2 

Share

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองพบปะผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน เขตพื้นที่อำเภอป่าโมก โดยจัดเวทีเสวนาพร้อมทั้งจัดกิจกรรมโดยจัดการแข่งขันฟุตบอล นัดกระซับมิตรระหว่างทีม VIP อบจ.อ่างทอง กับ ทีมผู้นำท้องถิ่น  รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่อำเภอป่าโมก เข้าร่วมในโครงการ ส.อบจ.อ่างทอง สัญจร ครั้งที่ 2 โดยมี ฯพณฯสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายกรวีร์  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นเกียรติในการร่วมงานครั้งนี้  โดยมี ส.อบจ.อ่างทอง ทั้ง 2 เขต ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์  หงษ์อุปถัมภ์ชัย ส.อบจ.อ.ป่าโมก เขต 1 และ นางจินตนา ผ่องพุฒิ ส.อบจ.อ.ป่าโมก เขต 2 ให้การต้อนรับ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน จัดเวทีเสวนาขึ้น เพื่อรับทราบความคิดเห็น, เรื่องราวร้องทุกข์, ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยจัดแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

นายสุรเชษ  นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง กล่าวว่า คณะผู้บริหารของ อบจ.อ่างทองยังได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอป่าโมก โดยจะนำเอาความคิดเห็นไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและภายใต้งบประมาณที่มี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *