Type to search

มุมสุขภาพ

โรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ดูแลสุขภาพให้สื่อมวลชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Share

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.แพทย์หญิงดวงพร อัศวาราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์และจัดทีมแพทย์ดูแลสุขภาพสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพยาบาลอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง

แพทย์หญิงดวงพร อัศวาราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงพยาบาลอ่างทอง ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้ให้ความสำคัญในการเผยแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาลไปในทางเดียวกันด้วยข้อมูลที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจ สื่อมวลชนสามารถนำเสนอข่าวที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วผ่านการเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจอาจจะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ covid – 19

โรงพยาบาลอ่างทองได้รับความเชื่อมั่นความศรัทธาจากประชาชน ประกอบกับสื่อมวลชน เป็นกระบอกสิ่งที่สำคัญ ซึ่งในครั้งนี้โรงพยาบาลอ่างทองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่สื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารโรงพยาบาลอ่างทองจึงมีความห่วงใย ที่ช่วยดูแลสุขภาพให้กับสื่อมวลชนซึ่งนับว่าเป็นความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจึงได้จัดโครงการโรงพยาบาลอ่างทองเสริมสร้างมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ขึ้น

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการทำข่าวในโรงพยาบาลและสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนทุกแขนงทำความเข้าใจในการบริการด้านสุขภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนโดยในครั้งนี้มีสื่อมวลชนทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นและภูมิภาค ด้านวิทยุและหนังสือพิมพ์ ในจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้นกว่า 40 คน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *