Type to search

ไม่มีหมวดหมู่

โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา ได้รับโล่รางวัล นวัตกรรมดีเด่นระดับปฐมวัยจากเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

Share

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา ได้รับโล่รางวัล นวัตกรรมดีเด่นระดับปฐมวัยจากเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ภายในงาน “รวมพลังสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ โรงแรมอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบพระคุณเพื่อนครู คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมทำให้ประสบความสำเร็จในวันนี้

 

Trending & Hot