Type to search

คนเด่นภูธร

คนเด่นภูธร : สุชิน เจริญจิตร์

Share

นายสุชิน เจริญจิตร์   ที่อยู่ เลขที่ 13 /1 หมู่ 5 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เกิดวันที่   5   มีนาคม  2509

หมายเลขโทรศัพท์ : 086-121-9633

การศึกษา

 จบการศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนพาณิชยการสยาม สาขา การตลาด

 ประวัติการทำงาน

อดีตพนักงานบริษัทไทยซัมมิท ออร์โตพาท อดีตพนักงาน บ.KM  lnterlap

อดีต หน. คลังสินค้า CP.บรรจุภัณฑ์จำกัด อดีต ผู้จัดการ.คลังสิ้นค้า วิวเทค เชีย

อดีต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

อดีต ประธานอุสาหกรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม จ.อ่างทอง 2 สมัย

อดีต ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรีประจำ จังหวัดอ่างทอง 2 สมัย

อดีต  คณะกรรมการลุ่มน้ำ

ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม  สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นสมัยที่ 3

อุดมการณ์ เสนอและทำเรื่องที่ถูกต้องต่อสังคม แต่อาจไม่ถูกใจทุกคน