Type to search

ศาสนา

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสงฆ์ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางมณฑา ฉันทดิลก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทัศนัย สุธาพจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พล.ต.ต.ไพศาล พฤกษจำรูญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ในการนี้จังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ภาพข่าว /ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *