Type to search

ศาสนา

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

Share

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมด้วยพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ในพื้นที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย วัดบ้านเพชร, วัดทองเลื่อน, วัดพวงทอง, โรงเรียนวัดบ้านเพชร,โรงเรียนวัดทองเลื่อน, โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์, โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม, โรงพยาบาลแสวงหา,กำนันตำบลแสวงหา, เข้าร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ด้วยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบ ให้ดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามแนวทาง 5ส โดยที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปโภค และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570 โดยมีกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามเพื่อให้การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2566-2570 ) ด้วยการพัฒนาวัดตามแนวทาง 3-5-7-9 คือ 3 พันธกิจ 5 ส. 7 ขั้นตอน 9 พื้นที่ ที่ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมเพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ

โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา เป็นส่วนหนึ่งของจารีตประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช 2496 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทองจึงบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ วัดบ้านเพชร วัดทองเลื่อน วัดพวงทอง โรงเรียนวัดบ้านเพชรโรงเรียนวัดทองเลื่อน โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงพยาบาลแสวงหากำนันตำบลแสวงหา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 15 และภาคีความร่วมมือในพื้นที่ตำบลแสวงหา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และครั้งนี้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ณ.ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา

สาทร คชวงษ์ / รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *