Type to search

ข่าวทั่วทิศ

ผู้ก่อการดี จัดตั้งสโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ นั่งนายกฯ

Share

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. น.ส. อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ นายกก่อตั้ง สโมสรโรตารีเมืองวิเศษไชยชาญ เปิดประชุมครั้งแรก ณ.สตูดิโอข่าวท้องถิ่น “อ่างทองนิวส์”อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมทั้งให้การต้อนรับ ผู้ว่าการภาคนอมินี ภาค 3350 โรตารีสากล นายวิชัย ชีวกนิษฐ์ อดีตนายก ดร.พิชัย บูรณะสมบัติ สโมสรโรตารีธนบุรี ในฐานะผู้แทนพิเศษ, อดีตผู้ว่าการภาค ภาค 3350 นายสุรชาติ ชื่นโชคสันต์ สโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์, อดีตนายกอับดุลลาห์ อะลาวาดี สโมสรโรตารีกรุงเทพ เดินทางมาเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่สมาชิกก่อตั้ง ทั้ง 25 คน โดยมี น.ส.อัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์ เป็นนายกก่อตั้งสโมสร นายพระนาย วีชัยดิษฐ นายกรับเลือก ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัสสินีอร บรรเลง เป็นเลขานุการ น.ส.สุชญา เกิดสังข์ เหรัญญิก น.ส.ประวีณา บุตรวิชา เป็นปฏิคม พร้อมทั้งแต่งตั้งประธานฝ่ายต่างๆ ครบถ้วนรวมทั้งมีสมาชิกก่อตั้ง รวม ทั้งสิ้นจำนวน 25 คน

 สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *