Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ สภากาแฟ พบสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่ 3

Share

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.จังหวัดอ่างทองโดยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม สภากาแฟ ครั้งที่ 3 พร้อมด้วยนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ พบสื่อมวลชน

โดยมีนางวีรวรรณ ดัดเพชร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองเป็นผู้เสนอโครงการให้ได้มีวาระการประชุมแบบสัญจร โดยวันนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองรับเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดสถานที่รองรับ ณ บริเวณภายในพื้นที่ของวัดจันทรังษี ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งนี้มีข้อซักถามจากสื่อมวลชนและผู้เข้ารวมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งมีหัวหน้าส่วนแต่ละหัวหน้าส่วนราชการตอบและชี้แจงเป็นประเด็นๆ อาทิ แขวงทางหลวงได้ชี้แจงเรื่องผู้ประกอบการ ละเมิดหรือรุกล้ำทางหลวงเพื่อใช้ประโยชน์ บนไหล่ทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 32 (สายเอเชีย) และประชาชนที่ปลูกสิ่งก่อสร้าง ร้านค้า ป้ายต่างๆ โดยสำนักงานแขวงทางหลวงอ่างทอง นายอเนก จันทร์สมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง ได้ชี้แจงดังนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ดำเนินการเป็นขั้นตอนทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ละเมิด ให้รื้อ ถอน ขนย้ายทรัพย์สินออกจากแนวเขตทางหลวงตามหนังสือที่ คค ๐๖๐๗๓ / ท / ๒๓๕๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารดังกล่าว

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *