Type to search

ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีสภากาแฟยามเช้าเป็นเวทีขับเคลื่อนโครงการฯ

Share

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 โดยก่อนวาระการประชุม ดังนี้

        1) การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรกรมการปกครองที่รับราชการครบ 20 ปี ประจำปี   2566 ได้แก่ นายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก 

        2) การมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 (ดีเด่น) จำนวน 18 หน่วยงาน

        3) การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ดังนี้

           3.1) รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง

           3.2) กิจกรรม 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ได้แก่ (1) เมนูปลาแนม อำเภอโพธิ์ทอง (2) เมนู ต้มกระทิปลาร้ากระท้อนทองใบใหญ่ อำเภอโพธิ์ทอง (3) เมนู เกษรลำเจียก อำเภอวิเศษชัยชาญ

           3.3) ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับจังหวัด ได้แก่ ชุมชมน้อมนำคุณธรรมฯ อำเภอป่าโมก

        4) กิจกรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2566     

      ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลความก้าวหน้า สรุปผลการดำเนินงาน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ ดังนี้

        1.รายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

        2.รายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

        3.การแจ้งแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

        4.ผลการดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

        5.การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง

        6.การดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอ่างทอง

        7.สถานการณ์พลังงาน

        8.การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

        9.โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

        10.รายงานการสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดอ่างทอง

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบการจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 เสนอโดย ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ซึ่งกำหนดจัดทุกวันอังคารที่สองของเดือน โดยเป็นเวทีขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมของจังหวัด และพบปะหารือกับภาคเอกชน อปท. โดยแบ่งกลุ่มหน่วยงานออกเป็น 11 กลุ่ม เริ่มจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2566

ภาพข่าว/ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *