Type to search

เที่ยวทั่วทิศ

ผู้ว่าฯ อ่างทอง ร่วมกับอบจ.อ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอวิเศษชัยชาญ

Share

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางมณฑา ฉันทดิลก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นางสาววนัสนันท์ สุธาพจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง นายสุรเชษ นิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ นายอำเภอโพธิ์ทอง และนายอำเภอวิเศษชัยชาญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว นายกเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นร่วมมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 1 ราย และตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 5 ราย รวมจำนวน 6 ราย ตามที่ได้ยื่นเสนอ ขอรับการสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ของกองทุนฟื้นฟูฯเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *