Type to search

ข่าวท้องถิ่น

ผ่าน ! ประชาชนเห็นชอบให้ ทม.อ่างทอง สร้างโรงงานกำจัดขยะ

Share

ทม.เมืองอ่างทอง เปิดเวทีการรับฟังความคิดเห็นการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชน ที่ส่งกลิ่นเหม็นมีปัญหานานนับปี เห็นชอบให้สร้าง รง.กำจัดขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 83.59 %

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิด “โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองอ่างทอง อาทิ นายประมวล มุ่งมาตร เลขานายกเทศมนตรี นายโชคชัย ทองศักดิ์ ที่ปรึกษาฯ นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง, รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน (คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น )ที่ปรึกษาโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ของเทศบาลเมืองอ่างทอง,นายภานุวัฒน์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการฯโดยมีนายสมัคร สีหมอก นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมรับฟัง ณ เวทีแห่งนี้ที่ศาลาการเปรียญของวัดเทวราช ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เทวราช นำโดยนายคมเพชร ทรัพย์สิน นายก อบต.เทวราช พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นกองขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองนานนับปี ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้เวลา ในการแสดงความคิดเห็นถึง 2 วัน คือวันที่ 20 -21  ก.ค. 64  (วันละ 2 รอบ –เช้า –บ่าย) มีผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้จำนวน 384 คน และเวทีครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ก.ค. 64 มี 2 รอบ (เช้า – บ่าย) ช่วงเช้าเวลา 09.00 น ที่วัดท่าตลาด ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยมีนายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  โดยมีนายโกศล ทิมบ่อแร่นายก อบต.อินทประมูล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและพี่น้องประชาชนชาวตำบลอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากกองขยะของเทศบาลเมืองอ่างทอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 140 คน ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนวัดท่าตลาด ด้วยระบบคัดกรองและจัดระยะห่างตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัดของจังหวัดอ่างทอง

นายภานุวัฒน์  หงษ์ทอง ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 แห่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางซึ่งที่ผ่านมากองขยะของเทศบาลเมืองอ่างทองนั้นอยู่ในพื้นที่ของตำบลเทวราช ทิศตะวันตกมีพื้นที่เป็นแนวติดต่อกับตำบลอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง และตำบลบางพลับ อ.โพธิ์ทองเป็นต้นฉะนั้นพื้นที่ทั้ง 2 ตำบลที่กล่าวถึงจะได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศบางช่วงฤดูมีการเปลี่ยนทิศทางของลมก็จะได้รับกลิ่นโดนเต็มๆในบางครั้ง

   ในขณะเดียวกันหลังจากนายเตือนใจ ทรงไตร ได้รับการไว้วางใจเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง คนใหม่ นายกเตือนใจ ทรงไตร ได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องกองขยะของเทศบาลเมืองที่สร้างปัญหา สร้างความเดือดร้องให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนาน ในฐานะที่ท่านได้รับเลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองคนใหม่ จึงได้หยิบปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ปัญหาอย่างจริงจังและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนอ่างทอง

   นายภานุวัฒน์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า จากการทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้ง 2 พื้นที่ในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 ก.ค. 64ได้ข้อสรุปโดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งสิ้นจำนวน 524 คน มีผู้เห็นด้วยกับการให้สร้างโรงงานกำจัดขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 438 คนคิดเป็น 83.59 % และไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ 28 คนคิดเป็น 5.34 % มีผู้ไม่แสดงความติดเห็นจำนวน 58 คนคิดเป็น 11.07 % ซึ่งขั้นตอนนี้นับเป็นขั้นตอนแรกของโครงการดังกล่าว ซึ่งมีหลายขั้นตอน ต่อจากนี้ทางเทศบาลเมืองอ่างทองจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เมื่อมีความคืบหน้าทางเทศบาลจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *