Type to search

ข่าวท้องถิ่น

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

Share

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *