Type to search

ข่าวท้องถิ่น

พช.ป่าโมก คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564

Share

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอป่าโมก พร้อมด้วยนางสาวชนิดา หินเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทนพัฒนาการอำเภอป่าโมก หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอป่าโมก ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำกลุ่มอาชีพ คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดถนน วัดพิจารณ์โสภณและประชาชนชาวตำบลโผงเผงและใกล้เคียงให้การต้อนรับคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทองประจำปี 2564 โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2564 โดยมี พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนปลัดจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขอ่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง เกษตรจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ บ้านน้ำวน หมู่ที่ 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 กิจกรรมหลัก พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3.1.2 การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยกำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมเป็นประจำทุกปี จำนวน 4 ประเภท อำเภอป่าโมกเข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมคัดสรร ดังนี้ หมู่บ้านน้ำวน โดยนายอำนาจ คล้ายสิทธิ์ กำนันตำบลโผงเผง เข้าคัดเลือกรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” นายอภิจิต ชวรัตน์เจริญกิจ เข้ารับการคัดเลือก ผู้นำ อช.ชาย นางกมลชนก อบเชย เข้ารับการคัดเลือก ผู้นำ อช.หญิง กลุ่มยุราวรรณฟาร์มเห็ด เข้ารับการคัดเลือกกลุ่ม/องค์การแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ศอช.ต.บางเสด็จ โดยนายอริย์ธัช หงษ์อุปถัมภ์ชัย กำนันตำบลบางเสด็จ เข้ารับการคัดเลือกศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล(ศอช.ต.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *