Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง อบรมและจัดกิจกรรมจัดการแสดงมหกรรมเพลงพื้นบ้าน

Share

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดโครงการร้อยรสเพลงพื้นถิ่น สืบศิลป์ถิ่นนาวา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565 มีการเสวนาในหัวข้อ”ร้อยรสร้อยเรื่องราว เพลงเกี่ยวข้าวนาตาเพชร” โดยมีแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ แม่อารมณ์ บุญเสริม แม่เพลงบางเสด็จ อาจารย์วรรณา แก้วกว้าง จากวิทยาลัยนาฏศิลปะสุพรรณบุรี ร่วมเสวนา และได้รับเกียรตินางสาวพัชรี โชติช่วง และนายมนต์กฤษณ์ ธรรมปิยะศิลป์ พ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านบางเสด็จ และมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จำนวน 33 คน ณ. ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง หมู่ 2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรม และการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมอย่างอเนกอนันต์ กระทรวงวัฒนธรรม มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของการผดุงรักษา สร้างสรรค์ พัฒนา และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และได้กำหนดจุดเน้นในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย โดยรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ตั้งแต่ระดับวิถีถิ่น วิถีไทย ให้ประชาชนชาวไทย มีจิตสำนึกและพฤติกรรมนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การร้องเพลงเกี่ยวข้าว นาตาเพชร บางเสด็จ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี โชติช่วง และนายมนต์กฤษณ์ ธรรมปิยะศิลป์ พ่อเพลง แม่เพลงพื้นบ้านบางเสด็จ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 33 คน ซึ่งในการจัดโครงการฯครั้งนี้ ยังมีกิจกรรการสอนหรือสาธิตการจัดแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง บริเวณด้านหน้าของศาลาไม้สักทรงไทยแห่งนี้ 3 รายการอาทิ สาธิตการสอนทำตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ ,สาธิตการสอนทำอาหารพื้นถิ่นบ้านบางเสด็จ และสาธิตการสอนการซอยไม้ก้านธูปบ้านบางเสด็จ เป็นต้น

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *