Type to search

ศิลปะวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เตรียมเปิดงานแถลงข่าว “งานยิ่งใหญ่จังหวัดอ่างทอง

Share

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น.นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และรองศาสตราจารย์สมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี มาเป็นประธานพิธีแถลงข่าวงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค “รวมใจบัณฑิตพัฒนศิลป์ถิ่นอ่างทอง” ที่จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ซึ่งภายในงานพบกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการทัศนศิลป์นานาชาติ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ ระดับชาติ มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ดนตรี คีตศิลป์ นาฏศิลป์ 4 ภาค การออกร้านสินค้า อาหารพื้นเมือง และของดีวิถีไทย 4 ภาค จากสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ 18 แห่ง ฟรีตลอดงาน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด19 ก่อนเข้างาน แสดงผล ATK อย่างน้อย 72 ชั่วโมงหรือ ใบฉีดวัคซีน หมอพร้อม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *