Type to search

การศึกษา

สปสช.เขต 4 สระบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯเพิ่มคุณภาพ “สิทธิบัตรทองสำหรับคนพิการ”และ“ศูนย์บริการคนพิการฯ

Share

เมื่อวันที่ 18  มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปกลุ่มคนพิการ หน่วยบริการร่วมให้บริการ  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ  จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี  ประจำปี 2564  โดยมี นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4  สระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป เพื่อการจัดทำข้อเสนอในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย นางพนิต  มโนการ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี ชี้แจงบทบาทของ สปสช. กับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการร่วมให้บริการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จากนั้นสร้างความรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง สำหรับคนพิการ และเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในกลุ่มเฉพาะ มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่  ศูนย์บริการร่วมคนพิการ  องค์กรคนพิการ ศูนย์ดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ผู้ให้บริการจาก รพช. รพท. รพศ.  กลุ่มงานประกัน งานคนพิการ สสจ. และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)  จ.นนทบุรี และปทุมธานี  กว่า 50 คน

นพ.ชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ผลจากการรับฟังความคิดเห็นเป็นประจำทุกปี โดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้มีการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขยายหน่วยบริการร่วมคนพิการ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ ร่วมให้บริการในระบบบัตรทองเมื่อปี 2562   รวมถึงปีงบประมาณ 2564 นโยบายยกระดับบริการบัตรทองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ซึ่งมีบริการสาธารณสุข“ยกระดับ 4 บริการสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่” ได้แก่  1)  บริการทุกที่ ณ “เครือข่ายหน่วยบริการชุมชนอบอุ่น”  2)  บริการ “ดูแลผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว”  3)  บริการ “ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเข้ารักษาโดยตรงที่โรงพยาบาลเฉพาะทางและไม่แออัด”  4)  บริการ “ประชาชนได้รับสิทธิบริการทันทีหลังเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ” นั้น

สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นกลุ่มคนพิการ องค์กรคนพิการ หน่วยบริการร่วมคนพิการ ครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินการ “ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปฯ” ซึ่งในพื้นที่เขต 4 สระบุรี มีการดำเนินงานหน่วยร่วมให้บริการคนพิการ 2 จังหวัดได้แก่ นนทบุรีและปทุมธานี  และประเด็นสิทธิประโยชน์บัตรทองสำหรับคนพิการ การจัดบริการของหน่วยรับส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของ สปสช. และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับคนพิการ จากนั้นจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยเปิดรับข้อเสนอแนะใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 2) วิธีการและขั้นตอนการไปใช้บริการตามที่คณะกรรมการกำหนด และ 3) วิธีการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการให้หน่วยบริการหรือสถานบริการที่จัดบริการให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ซึ่งการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปนั้น สปสช.เขต 4 สระบุรีเน้นสร้างการรับรู้ก่อนการรับฟัง จากนั้นรับมอบข้อเสนอโดยผู้แทน อปสข.4 สระบุรีและสำนักงานฯจะได้นำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองในคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นฯระดับเขต เพื่อนำข้อเสนอสู่ระดับนโยบายต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *