Type to search

ข่าวทั่วทิศ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี จัดสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ผู้ประกอบกิจการ

Share

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00น.นายพิสนธิ์ ขำขุด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เปิดโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องหรรษา ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการได้รับทราบถึงสาระสำคัญขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 การขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนและการกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและการใช้บริการระบบ E-Service สำหรับประชาชนและสถานประกอบการ

ทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศโดยมีมาตรการจูงใจด้วยภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกจากนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีเป้าหมายในการนำเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานไปใช้การช่วยเหลืออุดหนุนกิจการใดๆที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและให้ผู้ประกอบการกิจการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรนอกจากนั้นพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2547 มีสาระสำคัญหลายประการซึ่งต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์ / นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *