Type to search

ข่าวทั่วทิศ ไม่มีหมวดหมู่

สิงห์บุรี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทน ไม่ทำ ไม่เฉย ร่วมต้านโกง

Share

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย หลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องใส่เสื้อสีขาว ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับฟัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต โดย พลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย สำนักงาน ป.ป.ท. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจสำนักงาน ป.ป.ช.

ในวันนี้ นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำทุกภาคส่วน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วนมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ปีที่ผ่านมา 2564 จังหวัดสิงห์บุรี มีคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A เป็นลำดับที่ 9 ของประเทศ ในปี 2565 นี้ หน่วยงานทุกภาคส่วนของจังหวัดสิงห์บุรี ต้องช่วยกันพัฒนาให้ได้ในระดับ AA เพื่อยกระดับการทำงานโปร่งใสตรวจสอบมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้ประชาชนไว้วางใจ

ภาพข่าว / สมควร ชัยบุรินทร์ /นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว / นสพ. เอกราชนิวส์ รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *