Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทองจัดการอบรมให้ความรู้กับท้องถิ่น

Share

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25564 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อเป็นความรู้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาว มะลิ สุขใส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง ได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้นมาโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งเป็นให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น (อบต.และ เทศบาล) ในขั้นตอนกระบวนการ ตามแนวทางปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุนฉบับที่ 2  พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ซึ่งในวันนี้ตั้งแต่พิธีเปิดเวลา 09.00 จนถึงเวลา 16.00 น. ได้รับเกียรติจากอาจารย์ วราภรณ์ แสงชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากพอสมควร และในการอบรมให้ความรู้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 โดยได้จัดระบบการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมเข้าประชุม  ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

นายสาทร คชวงษ์ / รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *