Type to search

ข่าวภูมิภาค

อ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1 / 2567

Share

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นางพนตา ทองคำใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2567 จุดประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.อ่างทอง พิจารณาการจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อ่างทองพิจารณาเพื่อไปจัดทำแผนพัฒนาฯต่อไป โดยมี ปลัด รองปลัดอบจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.อ่างทอง ผู้แทนประชาคมจังหวัด จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยในที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/พ.ศ.2567 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (2.1.) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปี 2567 จำนวน 15 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (3.3) แผนงานการเกษตร ปี 2567 จำนวน 201 โครงการ ปี 2568 จำนวน 200 โครงการ รวมทั้งหมด 2 ยุทธศาสตร์ 2แผนงาน ในปี 2567 – 2568 จำนวนทั้งสิ้น 416 โครงการ

ผลจากการมีส่วนร่วม คณะกรรมการสนับสนุนเห็นชอบ(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/พ.ศ.2567) และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบต่อไป

ภาพข่าว / อบจ.อ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending & Hot