Type to search

มุมสุขภาพ

อ่างทอง จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด “ โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวต้อนรับ และนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอโพธิ์ทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 สาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้ง 7 อำเภอ ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการดำเนินงาน“โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีการจัดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ จังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรม ตาม Minimum Service Package 7 คลินิกและคลินิกอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 10 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่/เอ็กซเรย์ปอด คลินิกแพทย์แผนไทย และคลินิกดัชนีมวลกาย

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสพบกับแพทย์ที่รักษาเฉพาะทาง ซึ่งมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถจัดบริการให้ประชาชนได้ทั่วถึง ทันเวลา โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน แม้จะมีนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งต้องรอระยะเวลาในการกระจายให้ครบทุกพื้นที่ภายในสิ้นปี 2567 โครงการดังกล่าวเพื่อลดช่องว่าง การเข้าถึงการบริการประชาชน ช่วงรอยต่อ มุ่งเน้นโรคเฉพาะทาง รองรับเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพบแพทย์เฉพาะด้านเฉพาะทาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งนอกจากจะระดมทีมแพทย์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีจิตอาสาภาคประชาชนและโรงพยาบาลเอกชนมาร่วมให้บริการประชาชนอีกด้วย

สาทร คชวงษ์/บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *