Type to search

ข่าวท้องถิ่น

อ่างทอง “ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด”สนับสนุนผ้าเช็ดตัว 5,000 ผืน ให้กับท้องถิ่น.เนื่องในกิจกรรม “วันผู้สูงอายุ” (วันสงกรานต์) ประจำปี 2567

Share

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายก อบจ.อ่างทอง นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ รองนายกอบจ.อ่างทอง นายสมยศ แจ่มกระจ่าง เลขานุการนายก อบจ.อ่างทอง ร่วมมอบผ้าเช็ดตัวให้กับผู้บริหารของ อบต.และเทศบาลเนื่องจากท้องถิ่นได้กำหนดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (สงกรานต์) ประจำปี 2567 จึงขอรับการสนับสนุนผ้าเช็ดตัวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

   นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ทีมงานสำนึกรักบ้านเกิด โดยมี ฯพณฯ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง เขต 2 จังหวัดอ่างทอง พรรคภูมิใจไทย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันให้การสนับสนุน องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่ง ที่ทำเรื่องขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่จะถึงนี้

ในขณะนี้ ได้ทยอยมอบผ้าเช็ดตัวให้กับผู้บริหารหรือผู้แทน อบต./ เทศบาล ไปบ้างแล้ว อาทิ

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 150 ผืนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ จำนวน 910 ผืนองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล จำนวน 120 ผืนองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช จำนวน 830 ผืนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว จำนวน 564 ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จำนวน 200 ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น จำนวน 300 ผืนองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง 150 ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ 400 ผืน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ 200 ผืน  ณ.บริเวณชั้นล่างของ อบจ.อ่างทอง และที่ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *