Type to search

การเมือง

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง พร้อมปฏิบัติหน้าที่

Share

ทีมงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง นายจำลอง สุขประเสริฐ  และนายนิรันด์ รักดี   เป็นรองนายกฯ นายสยาม สีทับทิม เป็นเลขานายกฯ นายคะนอง บุญหงส์ เป็นที่ปรึกษานายกฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวชลฤดี บุญบาล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอแสวงหา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ครั้งแรก และสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีมติเลือกให้ นายอนุชา สินธุสุวรรณ เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองชั่วคราว (อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง)

นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
นายอนุชา สินธุสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง
นายจำลอง สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
นายนิรันดร์ รักดี รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
นายคะนอง บุญหงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง
นายสยาม สีทับทิม เลขานายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *