Type to search

ข่าวทุกข์ชาวบ้าน

เมืองปทุมธานี นำคณะตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

Share

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมนางสาวสิริยาภา พัฒนาภรณ์ ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี   พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี  ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พร้อมเคาะประตูบ้านและเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย

นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชน รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยมีกลไกการดำเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการฯ ระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไปจนถึง ระดับจังหวัด (ศจพ.จ.) ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และระดับปฏิบัติการ ผ่านทีมปฏิบัติในระดับตำบล และได้มีการตั้ง “ทีมพี่เลี้ยง” ดูแลในระดับพื้นที่ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า หรือ TPMAP และ THAIQM เป็นฐานข้อมูลในการขับเคลื่อน ซึ่งในปี 2565  อำเภอเมืองปทุมธานี มีเป้าหมายคนจนในระบบ ทั้งหมด 621 ครัวเรือน จาก 112,491  ครัวเรือน

ทีมปฏิบัติการฯ ต้องลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง  จึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้ทีมพี่เลี้ยงไปสำรวจให้รู้ปัญหา รู้แนวทางการทำงาน และวิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดให้ออกมา ด้วยการนำข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากระบบ TPMAP ไปกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือน พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนในครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยทีมปฏิบัติการฯ ได้ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะได้นำทีมลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในพื้นที่จนครบกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานแก่ทีมพี่เลี้ยง ทั้งด้านการจัดเก็บข้อมูล และการวินิจฉัยปัญหา การแก้ไขปัญหาของครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมได้กำชับให้ดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของครัวเรือน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภาพข่าว / noom pongpat

สาทร คชวงษ์ /บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์ อ่างทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *