Type to search

ข่าวทั่วทิศ

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

Share

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวดเพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการตรวจ คัดกรอง รักษา ใน “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”  โดยมีนายแพทย์มีโชคชัย วิเศษสิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยออกหน่วยในรูปแบบจิตอาสา ในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *