Type to search

เทคโน ฯ ชาวบ้าน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีประกาศขอความร่วมมือเกษตรกรอ่างทอง

Share

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ใช้รถขยายเสียงประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้ง ภายหลังมีการประชุมและชี้แจงแก่เกษตรกร เรื่องขอร้องให้พักการทำนาในช่วงภัยแล้ง เพราะเกรงว่าพืชนาข้าวจะเสียหายเพราะขาดแคลนน้ำ การที่โครงการชลประทานยางมณี ปล่อยน้ำไปนั้นเพียงเล็กน้อย เพื่อหล่อระบบนิเวศน์เท่านั้น มิได้ปล่อยน้ำให้เกษตรกร (ชาวนา) สูบไว้ทำนานะครับ ส่วนเกษตรกรพืชสวนนั้นทางชลประทานจะช่วยเหลือโดยทางชลประทาน และอีกส่วนหนึ่งจะได้ลำเลียงขนน้ำใส่รถบรรทุกไปแจกจ่ายให้ชาวสวนที่ห่างไกลหรือขาดแคลนที่ร้องขอมาเพื่อเป็นการบรรเทาต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *