Type to search

ข่าวทั่วทิศ

จังหวัดตรังใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับชุมชนผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่

Share

ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ นางสิริปุณยากร ไกรเทพ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในระบบ Tourism Innovation พร้อมด้วยคณะทำงาน

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่ชุมชนท่องเที่ยวในชายฝั่งอันดามัน  ณ  ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  ซึ่งเป็นพันธมิตรเครือข่ายทางการท่องเที่ยวชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอันดีมาอย่างต่อเนื่อง กับทางวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ 

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมอันต่อเนื่องกันภายใต้ “โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)” ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และด้วยปัญหาด้านอื่นๆ ตามสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงเป็นจุดที่ต้องหาทางแก้ปัญหาให้ได้อย่างถูกต้องและตรงต่อความต้องการ  ซึ่งทางผู้จัดโครงการในครั้งนี้ได้ยึดหลักแนวคิด “ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  โดยมีการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ทางการตลาด สำรวจความพร้อม และความต้องการเชิงลึกเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวในระบบ Tourism Innovation โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง

ภาพข่า / มนต์เจริญ  ศรีมงคล / ตรัง

สาทร คชวงษ์ / บรรณาธิการข่าว เอกราชนิวส์ อ่างทอง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *