Type to search

การศึกษา

จังหวัดสิงห์บุรี พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42

Share

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อใช้ในการศึกษา สนองแนวพระราชปณิธาน ณห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี โดยการจัดนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯกิจกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านสารานุกรมไทย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษาต่อยอด พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ที่แตกต่างกันตามหมวดสาขาวิชาต่าง ๆ ให้นักวิชาการ ผู้รู้ ช่วยกันเรียบเรียงในภาษาที่ง่าย เผยแพร่ไปสู่เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ในทุกจังหวัด ทำให้ทั้งผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสในการที่จะแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้เด็กสามารถเติบใหญ่ และทำให้ผู้ใหญ่สามารถแนะนำลูกหลาน ให้มีความรู้และความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก และที่สำคัญที่สุด ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสารานุกรมในรูปแบบ E-Book ด้วย อันจะยิ่งทำให้สามารถทำให้เรื่องราวต่าง ๆ ในสารานุกรมสามารถแพร่กระจายไปสู่ประชาชนทุกวัยได้โดยง่าย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้กับพวกเราชาวไทย

สมควร ชัยบุรินทร์ /นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี /รายงาน

สาทร คชวงษ์ บรรณาธิการข่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *