Type to search

การเมือง

สมาชิกวุฒิสภา ฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอ่างทอง 350 ชุด

Share

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางประกอบด้วย นายวิทยา  ผิวผ่อง (รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะ) โดยมี นายจเด็จ อินสว่าง พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ นายลักษณ์  วจนานวัช นายปัญญา  งานเลิศ  นายกิตติ  วะสีนนท์  นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล  นางจิรดา  สงฆ์ประชา  นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  นายประมาณ  สว่างญาติ นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นตำบลบางจัก และตำบลสี่ร้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 350 ชุด

โดยร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง แม่น้ำน้อยหน้าวัดน้ำพุสิทธาราม หมู่ที่1 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายชวลิต วิเศษสิทธิกุล นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก พร้อมด้วยสมาชิกฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการสาธารณสุข ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองและสาขาวิเศษชัยชาญ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง และสาขาวิเศษชัยชาญ มีพี่น้องประชาชนผู้สบอุทกภัยในครั้งนี้กว่า 350 ราย ให้การต้อนรับคณะวุฒิสภาพบประชาชนภาคกลาง

ในวันนี้นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยทีมงานผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ที่ปรึกษา นสพ.เสียงสาคร ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร  บรรณาธิการ นสพ.เสียงสาคร นายภิญโญ โพธิ์เพียรทอง เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.ณัฏฐนันท์ ศิริสันติวรกุล ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 จ.สมุทรสาคร น.ส.วิภา ตาวัน รองบรรณาธิการ นสพ.หลักเมืองนิวส์ นายบุญเลิศ โกมลหิรัญ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 จ.สมุทรสาคร รวมตัวมาเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองด้วยความรักและผูกพันที่ดีต่อกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *