Type to search

ข่าวท้องถิ่น

28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *